Návrh zápisu ze schůze výboru PS Intervenční kardiologie ze dne 5. 4. 2002 v Olomouci

Přítomni: dr. Formánek, dr. Groch, dr. Kala, dr. Rozsíval, dr. Štípal, dr. Škvařilová, prof. dr. Vojáček, dr. Želízko

 1. Registr PCI - dr. Želízko informoval výbor o potřebě specifikovat následující požadavky:
  • Přidělit kódy jednotlivým centrům (zajistí IKEM).
  • Určit přístupová data jednotlivých pracovníků katlabů (úrovně: vkládání a oprava dat… analýza dat - kontrola dat (zámek – nelze uzavřít data bez kompletního zadání) – přístupové kódy zajistí během týdne dr. David Hackajlo (david.hackajlo@medicon.cz ).
  • Jak vyřešit zadávání nemocných – rodné číslo nebo identifikační číslo podle seznamu výkonu jednotlivých katlabů (spíše druhá možnost).
  • Jak často analyzovat sloučený registr (1x za čtvrt roku).
  • Kolik licencí – odhadem bude potřeba 5 – 10 á 20 000,- Kč za licenci – financování?
  • Rozhodnout, zda centra budou mít přístup kromě vlastních dat i k celkovým datům pouze ve formě sloučené nebo též anonymně za jednotlivá centra.
  • Výbor doporučuje vázat udělení licence PCI na zaregistrování výkonů PCI pod kódem jednotlivých lékařů v registru PCI. 
 2. Schváleno, že podzimní workshop zajistí IKEM - doporučený termín je 5. - 6. 12. 2002
  Místo - dle podmínek IKEM nebo Kongresové centrum Praha – diskutováno
  o výhodnosti pořádat každoročně kongres na stejném místě se střídáním pořádajícího pracoviště.
 3. Jarní sympózium uspořádá na návrh prof. dr. Aschermanna, DrSc. v r. 2003 VFN v Praze, jak bylo schváleno na schůzi výboru 11. 10. 2001.
 4. Projednána žádost nemocnice v Havířově o povolení provozu katetrizační laboratoře. Výbor doporučuje se zatím k žádosti nevyjadřovat a na další schůzi ( v Brně 20. 5. 2002) vytvořit společnou koncepci, která by vycházela z koncepce kardiovaskulárního programu ČKS a respektovala reálnou potřebu dalších center v ČR při dodržení stávajících předpisů z hlediska podmínek pro zajištění licencí IKA + počtu prováděných výkonů. Připomenuto, že by primární PTCA neměla být prováděna v centrech, která mají provedeno méně než 100 primárních PTCA/ rok.
 5. Výbor vzal na vědomí rezignaci na členství ve výboru PS IKA prof. dr. Aschermanna, DrSc., tak jak byla sdělena zvláštním dopisem ze dne 6. 3. 2002. Dr. Želízkovi, který dopis neobdržel, zašle tento dopis M.Škvařilová.
 6. Diskutována možnost doplnění registru PCI o výkony z letošního roku, pokud je jednotlivé katetrizační laboratoře poskytnou (ing. Vladimír Rous – IKEM)
 7. Dr. Groch – chybí formulář pro školitele při udělování licencí pro diagnostiku i intervence – prof. dr. Vojáček zašle návrh formuláře. Tč. licence uděluje ČLK jedenkrát za čtvrt roku na doporučení školitele.
 8. Další schůze výboru PS IKA se uskuteční v úterý 20. 5. 2002 v Brně ve 12. hod., místo sdělí po domluvě s prof. Vojáčkem všem s předstihem M. Škvařilová.
 9. Webové stránky PS IKA budou prodiskutovány na příští schůzi výboru.

V Olomouci dne 5. 4. 2002
zapsala M. Škvařilová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost