Mimořádná schůze PS IK dne 19. 1. 2006 (IKEM)

Přítomni: dr. Želízko, dr. Horák, dr. Varvařovský, dr. Hlinomaz, dr. Kala, dr. Holm, dr. Formánek

Důvodem svolání této schůze bylo zaujetí stanoviska výboru k jednání s VZP (schůzka iniciovaná VZP byla zástupcem VZP odvolána ve stanovený den, tedy 19. 1. 2006, náhradní termín bude určen dodatečně, zřejmě na únor 2006).
VZP žádá výbor PS IK o spolupráci v kontextu přípravy obnovování smluvních vztahů s centry intervenční kardiologie, které nastane v polovině roku 2006.
VZP žádá seznam kardiologů s funkční licencí pro intervenční kardiologii. Druhým tématem jednání je vytvoření „budgetové“ ceny koronárních stentů.
Bližší podklady pro jednání nebyly ze strany VZP poskytnuty.

Výbor PS IK se vyjádřil takto:

 1. K otázce personálního zajištění katlabů:
  1. Výbor PS znovu projednal podmínky pro provoz pracovišť intervenční kardiologie a odsouhlasil kritéria formulovaná v „Koncepci intervenční kardiologie“ z 16. 12. 2003 (3 licencovaní kardiologové, minimální počet 500 PCI ročně a nepřetržitý 24-hodinový provoz) Hlasování: 7 hlasovalo pro, nikdo proti, nikdo se hlasování nezdržel.
  2. výbor PS nemá k dispozici seznam kardiologů s funkční licencí pro intervence (evidence je v rukou ČLK), a proto nebude žádný seznam poskytovat
 2. K otázce k objemů finančních prostředků na koronární intervence konstatoval výbor, že počty intervencí v České republice dosáhly fáze plató a lze počítat s ročním nárůstem nejvýše o 3-5% (komplexnější léze, multivessel postižení – na úkor CABG, stárnutí populace). Poměr implantací DES k „bare“ stentům by mohl v letošním roce dosáhnout nejvýše 30% s možným nárůstem v následujících 2 letech (za předpokladu snížení cen stentů, rozšíření spektra a zavedení nových generací konkurenčních produktů na trhu). Diskuze o cenách produktů není v kompetenci PS.
 3. Byla diskutována problematika „kategorizace“ stentů (ocelové, chromkobaltové, s pasivním coatingem…., jaké stenty splňují kriterium pro označení „drug eluting stenty“). Vzhledem k překrývání technologií a rychlému vývoji této problematiky není takovéto členění racionální
 4. Jednání se ZP se za výbor PS IK zúčastní: předseda PS dr. Želízko, dr. Kala, dr. Hlinomaz, dr. Varvařovksý a dr. Holm
 5. pro podzimní volby nového výboru byla zvolena volební komise ve složení: dr. Hlinomaz, dr. Kala, dr. Horák.
 6. Výbor PS IK požádá výbor ČKS o seznam členů s funkční licencí pro intervenční kardiologii.
 7. Dr. Želízko ověří podmínky členství českých intervenčních kardiologů ve WG IC EKS (možnost „hromadného“ přihlášení, otázka příspěvků atd.)

zapsal dr. Formánek

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost