Výběrové řízení na místo šéfredaktora časopisu Cor et Vasa

  13. 7. 2023

Výbor České kardiologické společnosti vyhlašuje výběrové řízení na místo šéfredaktora časopisu Cor et Vasa.

Stanovy ČKS, článek 9.2.: Šéfredaktor je osobou mající na starosti vydávání odborného časopisu ČKS. Šéfredaktora volí a odvolává Výbor. Šéfredaktorem může být zvolen kdokoli, kdo splňuje odborné předpoklady pro výkon této pozice. Funkční období Šéfredaktora je čtyřleté. Šéfredaktor může být do své funkce zvolen opětovně, a to i opakovaně bez omezení. Šéfredaktor je oprávněn účastnit se zasedání Výboru a být svou radou nápomocen při řízení a koordinaci
činnosti ČKS.

Termíny

 • přihlášky zájemců přijímá sekretariát ČKS v Brně e-mailem (cks@kardio-cz.cz)do 30. 9. 2023
 • výběr budoucího šéfredaktora provede výbor ČKS do 30. 10.2023 na základě došlýchpřihlášek
 • nový šéfredaktor se ujme funkce 1. 1. 2024 tak, aby byl již plně odpovědný za celý ročník 2024

Podmínky, které musejí uchazeči splňovat

 • publikující člen ČKS (seznam publikací přiložit)
 • zkušenost z práce v redakční radě odborného kardio logického časopisu (člen redakční rady, recenzent)
 • aktivní znalost angličtiny (schopnost anglické korespondence)

Jaké přílohy musí přihláška obsahovat

 • životopis (1–2 strany)
 • seznam publikací
 • motivační dopis

Co musí být obsahem motivačního dopisu

 • vyjádření zájmu vykonávat funkci šéfredaktora Cor et Vasa
 • definice času, který hodlá (a může) práci pro časopis věnovat (vyjádřeno počtem hodin týdně)
 • strategické cíle časopisu pod jeho vedením

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost