XXXI. Den mladých kardiologů

  28. 6. 2005

České kardiologické společnosti
28. června 2005

!ZMĚNA PLÁNOVANÉHO MÍSTA KONÁNÍ!

akce bude v ARCIBISKUPSKÉM PALÁCI
(Hradčanské nám. 16, Praha 1 – Hradčany)


Předsedající:
R. Škulec
T. Šimůnek
T. Kovárník

8.30–9.00: REGISTRACE

9.00–9.15: ZAHÁJENÍ
(prof. dr. M. Aschermann, DrSc., předseda ČKS)

9.15–10.15: EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE

 1. Vliv aortální stenosy na expresi hem oxygenázy 1 a 2 v srdci laboratorního potkana
  Z.Chvojková, X.Loyer, F.Marotte, P. Oliviero. E. Robidel, L.L.Samuel, C.Heymes, B. Ošťádal
  FÜ AV ČR a Centrum pro výzkum chorob srdce a cév. Praha, Inserm, Paříž
 2. Model srdečního selhání navozeného opakovanou aplikací anttracyklínů u králíka
  T.Šimůnek, M. Štěrba, I. Klimtová, J. Kaplanová, O. Popelová, M. Adamcová, Y. Mazurová, R. Hrdina, V. Geršl
  Farmaceutická a Lékařská fakulta UK, H. Králové
 3. Echografické hodnocení diastolické funkce u králíka – nástroj pro časnou detekci chronické kardiotoxicity daunorubicinu na experimentálním modelu?
  M.Štěrba, T.Šimůnek, O.Popelová, V. Geršl
  Lékařská a Farmaceutická fakulta UK, H. Králové
 4. Protektivní účinek Tempolu na funkcí vlastnosti plic získaných od dárců s nebijícím srdcem
  D.Hodyc, O. Hniličková, V. Hampl, J. Herget
  Ústav fyziologie 2. LF UK a Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

10.15–10.45: PŘESTÁVKA

10.45–12.00: ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ

 1. Zlepšení regionální kontraktility po autologní transplantaci dřeňových buněk u pacientů s dysfunkcí levé komory po akutním infarktu myokardu
  V.Kincl, R. Panovský, J.Meluzín, L. Groch, S. Janoušek, J.Mayer, M. Klabusay, M.Kamínek, J.Prášek, J.Staníček, J.Adle
  I. Interní kardioangiologická klinika, FN U sv. Anny, Interní kardiologická klinika FN, Interní hematoonkologická klinika FN, Brno, Odd. nukleární mediciny Olomouc, Odd. nukleární mediciny FN Brno. Odd. nukleární mediciny Masarykův onkologický ústav Brno, Tkáňová banka, FN Brno
 2. Genetické aspekty restenósy ve stentu
  P.Neugebauer, M. Pávková, P.Kala, A.Vašků. P.Jeřábek, O. Boček, M. Poloczek, M. Vytiska, J. Pařenica, J. Špinar
  Interní kardiologická klinika FN, Ústav patologické fyziologie LF MU, Brno
 3. Zobrazení koronárního řečiště pomocí multi-slice CT
  J.Petrů, P. Neužil, L. Šedivá, M.Táborský, J. Škoda, P. Niederle, J. Weichet, J. Balák
  Kardiologické odd. , Radiodiagnostické odd., Nemocnice Na Homolce, Praha
 4. Detekce ischemie myokardu pomocí vazebné kapacity albuminu pro kobalt
  M.Gříva, I. Oral, S. Vaňková:
  Interní klinika IPVZ. Odd. klinické biochemie, Baťova krajská nemocnice, Zlín
 5. Kvalitativní typy postižení koronárního řečiště
  J.Knot, P.Widimský, M. Aschermann, M. Pěnička, R. Pudil, R. Rokyta. P. Gregor
  III. Interní – kardiologická klinika 3.LF UK, Praha

12.00–13.00: OBĚD (VŠICHNI ÚČASTNÍCI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!)

13.00–14.30: SRDEČNÍ DYSFUNKCE, TRANSPLANTACE

 1. BNP – ukazatel významnosti diastolické dysfunkce levé komory při fibrilaci síní?
  P. Jakubík, T. Janota, D. Wichterle, J. Hradec, H.Beránková, T.Zima
  III. interní klinika, II. Interní klinika a ÚKB VFN a l.LF UK, Praha
 2. Přínos multidetektorového CT před implantací biventrikulárního stimulačního systému
  J.Škoda, M.Táborský, P.Neužil, L. Šedivá, J. Petrů, P. Niederle
  Kardiologické odd., Radiodiagnostické odd., Nemocnice Na Homolce, Praha
 3. B-typ natriuretický peptid u biventrikulární stimulace – význam vyšetření
  R. Hazuková, M.Pleskot, J. Vojáček, M. Sivák
  I. interní klinika, FN a LF UK, H.Králové
 4. Optimalizace AV zpoždění u pacientů s biventrikulárním kardiostimulátorem za použití hrudní bioimpedance
  M.Eisenberger, P.Kurk, J.Halámek, V.Vondra, P.Leivebrer, K.Meluzín
  I. interní kardioangiologická klinika, FN u sv.Anny, Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno
 5. Hodnocení jaterní funkce pomocí dechového testu s methacetinem u pacientů s chronickým srdečním selháním – popis metody, první výsledky
  M. Hendrichová, K.Krátká, M.Sedláková, J.Vránová, J.Horák, F.Málek
  I.Interní klinika 3.LF UK a FNKV Praha
 6. Konverze na tacrolimus u pacientů po transplantaci srdce s refrakterní rejekcí
  B.Dufková, I. Málek
  KK IKEM, Praha

14.30–15.00: PŘESTÁVKA

15.00–17.00: RIZIKOVÉ FAKTORY A VARIA

 1. Markery endoteliální dysfunkce u sekundární hypertenze po specifické léčbě
  O.Petrák, J. Widimský, T. Zelinka, J. Kvasnička, B. Štrauch, J. Bílková, R. Holaj, J. Škrha
  III. interní klinika, Centrální hematologické laboratoře, VFM a l. LF UK, Praha
 2. Korelace výskytu kardiovaskulárních onemocnění s postižením ledvin u diabetiků
  A.Kohoutová, P.Gregor, I. Rychlík
  3.interní kardiologická klinika Kardiocentra a 2. interní klinika FNKV a 3.LF UK, Praha
 3. Vztah různých parametrů centrální obezity na insulinovou rezistenci a prozánětlivý stav u perimenopauzálních žen
  S.Žecová. M. Lejskévá, J.Piťha, Z.Valenta
  IKEM, I.Interní klinika IPVZ, FTN, Euromise, Praha
 4. Sekundární nefrogenní hypertenze - kasuistika
  M.Pirchala
  Interní JIP NsP Karviná-Ráj
 5. Srovnání vlastností cévní stěny u esenciální hypertenze a primárního hyperaldosterolismu
  B.Štrauch, O.Petrák, T.Zelinka, J.Widimský jr
  III. interní klinika VFN a l.LF UK, Praha
 6. Přínos jícnové echokardiografie k provádění katetrizačního uzávěru ouška levé síně : srovnání nálezu během výkonu a při kontrole po 2 měsících
  T.Mráz, P. Neužil, P. Niederle, P.Formánek, Z. Beldová, D. Gross
  Kardiologické odd. Nemocnice Na Homolce, Praha
 7. Flebotromboza jako paraneoplastický projev v závislosti na věku pacientů
  T.Hnátek, P.Jarkovský, R.Klézlová, I.Jeřábek, I.Kotík, M.Zavoral
  Kardiologické odd. Interní kliniky ÚVN a l.LF UK, Praha
 8. Naše zkušenosti s léčbou postkatetrizačních pseudaneurysmat femorální tepny
  M.Běhounek, P.Červinka, J.Bednářová
  Kardiologické odd., Masarykova nemocnice, Ústí n.Labem

17.00–17.30: PŘESTÁVKA

17.30–21.00: SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZU
(prof. MUDr. M. Aschermann, DrSc., předseda ČKS)

RECEPCE – Všichni účastníci jsou zváni

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost