Udělování grantů ČKS

Česká kardiologická společnost vědoma si svého poslání podporuje rozvoj oboru kardiologie též formou grantů. Granty jsou určeny především pro kardiology či rezidenty v přípravě na atestaci z kardiologie, kteří mají perspektivu odborného růstu s prosazením se na mezinárodním poli. Hlavním posláním grantů je přispět k výchově budoucích lídrů české kardiologie.

Typy grantů:

A) Výzkumné pobyty v zahraničí. ČKS podpoří dlouhodobé (6-12 měs.) výzkumné pobyty mladých (do 40 let) členů ČKS na špičkových výzkumně orientovaných pracovištích. Finanční objem: grant 1500 Euro /měs. udělovaný max. 1x ročně, tj. max. celkové náklady ze strany ČKS 18000 Euro / rok). Žádosti o tyto granty na následující kalendářní rok se podávají do 30.9. předešlého roku a ČKS o nich rozhodne nejpozději do dvou měsíců.  Prostředky slouží především k podpoře pobytu příjemce grantu na zahraničním pracovišti, lze je využít k úhradě ubytování v místě pobytu a cestovních nebo neinvestičních provozních nákladů souvisejících s daným výzkumem. Podmínky pro podání žádosti:

 • Věk v době podání žádosti <40 let
 • Členství v ČKS >3 roky
 • Přijímající pracoviště je univerzita nebo špičkové výzkumně zaměřené pracoviště v Evropě, USA nebo Kanadě.
 • K žádosti je přiložen souhlas příjímajícího pracoviště, obsahující jméno potenciálního školitele či mentora na tomto pracovišti a název či téma projektu
 • K žádosti je přiložena anotace výzkumného projektu, který má být v zahraničí uskutečněn. Tato anotace musí obsahovat vyjádření k tomu, z čeho bude daný výzkum financován.
 • K žádosti je přiloženo místopřísežné prohlášení žadatele, že je plně odpovědný za veškeré pracovně právní aspekty zahraničního pobytu ve vztahu ke svému stávajícímu zaměstnavateli
 • K žádosti je přiložen profesní životopis a seznam publikací žadatele

B) Domácí výzkumné granty. ČKS může udělit výzkumný grant ve výši max. 1,0 mil. Kč na období 24 měsíců (tj. 0,5 mil Kč / rok) těm mladým (do 40 let) členům ČKS, kteří již získali titul PhD  anebo prokázali schopnost publikovat vlastní vědecké výsledky v roli prvního autora v zahraničních časopisech s impakt faktorem. Může být udělen max. jeden grant ročně a to pouze projektu, který je dostatečně originální a má potenciál se prosadit na mezinárodním poli. Max. celková částka podporující tyto granty tedy může činit 1 mil. Kč / rok v případě, že každý rok je udělen jeden dvouletý grant (v kalendářním roce tedy max. celkové čerpání prostředků ČKS může činit 2x 0,5 mil. Kč). Žádosti o tyto granty na následující kalendářní rok se podávají do 30.9. roku předcházejícího zahájení grantu a ČKS o nich rozhodne nejpozději do dvou měsíců, tak aby vybraný grant mohl být zahájen s počátkem roku pro který byl udělen.
Podmínky pro podání žádosti:

 • Věk v době podání žádosti <40 let
 • Vědecký titul PhD. nebo nejméně jedna původní publikace in extenso (výzkum s vlastními výsledky, nikoli abstrakt ani jiné krátké sdělení) v časopise s IF >2,0 v roli prvního autora
 • Členství v ČKS >3 roky
 • Žádost musí obsahovat standardní části: název projektu, složení řešitelského týmu, název pracoviště, rozpočet (na co budou prostředky ČKS využity, zda pro stejný projektu budou využívány i jiné prostředky), hypotézu, cíle projektu, metodiku (vč. statistické rozvahy), předpokládané výsledky a předpokládaný dopad pro praxi.
 • Žádost musí obsahovat též explicitní vyjádření, zda žadatel nebo někdo z jeho týmu nepožadoval nebo nebude požadovat pro týž projekt financování z jiného zdroje. Pokud požadoval nebo bude požadovat, nutno uvést kolik a z jakého zdroje.
 • Pracoviště, na němž bude výzkum prováděn, je univerzita nebo špičkové výzkumně zaměřené pracoviště v ČR (nemusí se jednat o mateřské pracoviště žadatele).
 • K žádosti je přiložen souhlas tohoto pracoviště s prováděním daného výzkumného grantu a jméno potenciálního školitele či mentora na tomto pracovišti a jeho souhlas
 • Školitel/mentor je členem ČKS a je spoluodpovědný za účelné využívání grantových prostředků a za publikační výstup výzkumné práce.
 • K žádosti je přiložen profesní životopis a seznam publikací žadatele
 • Před koncem 1. roku řešení je řešitel povinen předložit výboru ČKS průběžnou zprávu, teprve po jejím schválení budou uvolněny prostředky na 2. rok

C) Edukační granty na pobyty v zahraničí. ČKS může udělit grant na edukační pobyt v délce max. 2 měsíců na špičkovém zahraničním pracovišti (max. částka grantu je 50 000 Kč) pro člena ČKS, který již prokázal též publikační aktivitu (a má tedy reálnou perspektivu dalšího odborného růstu). Žádosti o tyto granty na následující kalendářní rok se podávají do 30.9. roku předcházejícího zahraničnímu pobytu a ČKS o nich rozhodne nejpozději do dvou měsíců.
Podmínky pro podání žádosti:

 • Věk v době podání žádosti <40 let
 • Členství v ČKS >2 roky
 • Přijímající pracoviště poskytuje minimálně v některých aspektech (typy výkonů nebo jejich objemy apod.) kardiologickou péči, která není běžně dostupná v kardiocentrech v ČR.
 • K žádosti je přiložen souhlas tohoto pracoviště s edukačním pobytem a jméno potenciálního školitele či mentora na tomto pracovišti a jeho souhlas
 • K žádosti je přiložen profesní životopis a seznam publikací žadatele
 • Žadatel již publikoval nejméně 1 práci jako první autor v časopise s IF >2,0 anebo nejméně 3 práce jako první autor v oficiálním časopise ČKS

D) Cestovní granty k podpoře aktivní účasti na nejvýznamnějších kongresech. ČKS podporuje aktivní účast (přednášky nebo postery) svých členů na třech nejvýznamnějších kongresech: ESC, AHA, ACC. U mladých (do 40 let) členů ČKS může podpořit též aktivní (přednáška nebo poster) účast na dalších významných kongresech v EU nebo v USA za předpokladu, že na těchto akcích probíhá řádné hodnocení abstrakt s výběrem těch nejlepších (ČKS nebude podporovat účast na akcích, na kterých selekce přihlášených abstrakt neprobíhá). Žádosti musí být doručeny na sekretariát ČKS nejpozději 3 měsíce před začátkem akce (jen pokud by v tuto dobu ještě nebylo rozhodnuto o přijetí abstrakt, lze akceptovat 2-měsíční lhůtu). Maximální výše grantové podpory na konkrétní kongres bude určována výborem ČKS a v žádném případě nepřekročí částku 35000 Kč.
Žádost musí obsahovat:

 • Kopii programu kongresu potvrzující aktivní účast žadatele (nebo potvrzení o přijetí abstraktu či pozvání k přednášce)
 • V případě jiného kongresu nežli ESC, AHA, ACC datum narození žadatele
 • Členství v ČKS >2 roky
 • Místopřísežné prohlášení žadatele, že na danou akci nezískal ani nezíská finanční podporu z jiného zdroje, případně pokud ano musí uvést její výši a konkrétní zdroj.

E) Cestovní granty k podpoře pasivní účasti členů PS Kardio 35 na výročním kongresu ESC. Pokud bude v daném kalendářním roce ČKS disponovat finančními prostředky pro tento účel, může podpořit ty členy PS Kardio 35, kteří odeslali v řádném termínu strukturovaný abstrakt na výroční sjezd ESC a to za předpokladu, že abstrakt nebyl přijat. Žadatelé o tuto formu podpory musí přiložit souhlas přednosty svého pracoviště. Maximální výše grantové podpory bude určována výborem ČKS a v žádném případě nepřekročí částku 25000 Kč.
Podmínky pro podání žádosti o cestovní grant:

 • Potvrzení o aktivní účasti (přijetí přednášky nebo posteru)
 • Členství v ČKS >2 roky
 • Místopřísežné prohlášení žadatele, že na danou akci nezískal ani nezíská finanční podporu z jiného zdroje, případně pokud ano musí uvést její výši a konkrétní zdroj.
 • U členů PS Kardio 35 žádajících podporu pasivní účasti na kongresu ESC nutno zaslaný abstrakt s potvrzením o jeho včasném zaslání + doporučení přednosty pracoviště.

Hodnocení přihlášek, závěrečné zprávy:

Všechny přihlášky posuzuje 5-členná Grantová komise ČKS, která dává doporučení výboru ČKS a ten rozhoduje o udělení grantu hlasováním. Na udělení žádného z grantů není nárok ani při splnění všech formálních podmínek. Výbor ČKS rozhoduje podle kvality grantové aplikace a podle aktuálních ekonomických možností ČKS.

U výzkumných a edukačních grantů se vyplácí před skončením grantu max. 80% celkové částky. Posledních 20% se vyplatí až po skončení grantu a schválení závěrečné zprávy Grantovou komisí ČKS. Tato závěrečná zpráva musí mít v případě výzkumných grantů (kategorie A nebo B výše) formát článku do zahraničního časopisu s IF (stačí spoluautorství, stačí konečný text zatím nepřijatého článku s potvrzením o jeho submitování) nebo do Cor et Vasa (výhradně 1.autor, zde je nutné potvrzení o přijetí). V případě edukačního grantu má mít tato zpráva formát zprávy o průběhu edukačního pobytu do Kardiozpravodaje (Cor et Vasa).

Způsob výplaty finanční podpory, daňové otázky:

Pro kategorie A+B je vždy nutný podpis trojstranné smlouvy (ČKS, žadatel, statutární zástupce přijímající instituce) a přichází v úvahu tyto varianty výplaty prostředků:

 • ČKS pošle (po podpisu příslušné trojstranné smlouvy) 80% výše schválené finanční částky na účet hostitelské instituce a tato instituce použije částku výhradně na mzdu či další přímé náklady (např. spotřební materiál, cestovné) příjemce grantu
 • ČKS pošle (po podpisu příslušné trojstranné smlouvy) 80% schválené finanční částky na soukromý účet příjemce grantu a ten pak odpovídá sám za veškeré daňové a pracovně právní aspekty
 • ČKS bude (po podpisu příslušné trojstranné smlouvy) hradit faktury přímo související s grantem (vč. např. nákladů na cestovné a ubytování) až do max. výše 80% prostředků.

Výplata posledních 20% je vázána na dodání závěrečné zprávy (viz výše).

Pro kategorie C, D, E bude nejvhodnější formou přímá úhrada nákladů cestou ČKS na základě dvoustranné smlouvy mezi ČKS a příjemcem grantu.

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost