Stanovy České kardiologické společnosti, z. s.

Schváleno Členskou schůzí ČKS dne 15.5.2016

1. Úvodní ustanovení

1.1. Česká kardiologická společnost, z. s. (dále ČKS) je dobrovolnou odborně vědeckou organizací, která rozvíjí obor kardiologie. Sdružuje především osoby, které se podílejí na prevenci, diagnostice, léčbě anebo výzkumu kardiovaskulárních chorob. ČKS je pokračovatelkou Československé kardiologické společnosti založené v r. 1929.
 
1.2. ČKS je samostatnou právnickou osobou se sídlem Netroufalky 6b, 625 00, Brno.
 
1.3. ČKS hájí odborné zájmy svých členů. Její hlavní činností je péče o rozvoj odborné úrovně v oboru kardiologie. Ve spolupráci s dalšími subjekty a orgány se podílí na výchově a expertní činnosti v oboru kardiologie, pořádá odborné akce, uděluje granty a vydává časopis Cor et Vasa. ČKS je zástupcem české kardiologie v Evropské kardiologické společnosti a ostatních mezinárodních odborných organizacích.
 
1.4. Záležitosti, které nejsou upraveny stanovami ČKS, může výbor upravit v provozním řádu ČKS a ve směrnicích výboru.

2. Členství v České kardiologické společnosti

2.1. Existuje pět druhů členství v ČKS: řádné lékařské, řádné nelékařské, mimořádné, zahraniční a členství čestné.

2.2. Řádné lékařské členství. Řádným lékařským členem ČKS se může stát plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která je lékařem a má trvalý pobyt na území České republiky. O řádné členství se každý zájemce uchází písemně u výboru ČKS s uvedením osobních dat (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa, a u kardiologů, kteří získali specializovanou způsobilost v oboru datum získání této specializované způsobilosti). Výbor ČKS rozhoduje o přijetí každého nového člena a informuje o svém rozhodnutí žadatele. Člen je povinen každou změnu svých uvedených údajů ohlásit sekretariátu ČKS.

2.3. Řádné nelékařské členství. Řádným nelékařským členem se může stát vysokoškolsky vzdělaný nelékařský zdravotnický pracovník. Podmínky přijetí jsou stejné jako u řádného lékařského člena. Řádný nelékařský člen má stejná práva a povinnosti s výjimkou práva volit a být volen do orgánů ČKS, může však volit a být volen do orgánů asociace či pracovní skupiny, jejímž je členem. Dnem přijetí těchto stanov se dosavadní řádní členové nelékaři stávají řádnými nelékařskými členy.
 
2.4. Mimořádné členství. Mimořádným členem ČKS se může stát fyzická osoba starší 18 let, která chce činnost ČKS jakkoli podporovat. Mimořádné členství vzniká i zaniká za stejných podmínek jako členství řádné. Mimořádný člen má práva i povinnosti člena řádného s výjimkou práva volit a být volen do orgánů ČKS . Mimořádní členové mohou volit a být voleni do orgánů pracovních skupin, jejímiž jsou členy, nemohou však být zvoleni do funkce předsedy pracovní skupiny s výjimkou Pracovní skupiny kardiologických sester a spřízněných profesí.

2.5. Zahraniční členství. Fyzická osoba starší 18 let, která je lékařem pracujícím v oboru kardiologie, která nemá trvalý pobyt na území ČR, se může ucházet o členství za stejných podmínek jako osoba ucházející se o řádné členství. Má všechna práva a povinnosti řádného člena mimo práva volit a být volen do jakéhokoli orgánu ČKS.
 
2.6. Čestné členství. Za mimořádné zásluhy o rozvoj kardiologie uděluje výbor ČKS čestné členství ČKS. Čestný člen neplatí členské příspěvky. Požívá všech práv řádného člena.
 
2.7. Podmínkou řádného lékařského členství, řádného nelékařského členství i mimořádného členství je pravidelné placení členských příspěvků. O výši členských příspěvků rozhoduje výbor ČKS.

2.8. Člen ČKS může ukončit své členství v ČKS písemným oznámením výboru ČKS. V takovém případě členství zaniká dnem doručení tohoto písemného oznámení ČKS. Členství lze pozbýt vyloučením pro mimořádně závažné medicínské či etické pochybení anebo pro nezaplacení členských příspěvků. Členský příspěvek je nutno uhradit v kalendářním roce vždy do 30. 6. Návrh na vyloučení člena s uvedením okolností osvědčujících důvod pro vyloučení může v písemné formě podat kterýkoli člen ČKS. Návrh se podává výboru ČKS. Člena, proti kterému návrh směřuje, výbor s návrhem seznámí a umožní mu se k němu vyjádřit. O vyloučení rozhoduje výbor ČKS. O vyloučení je člen výborem informován písemně (poštou a e-mailem) do 60 dnů ode dne rozhodnutí výboru. Vyloučený člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí navrhnout, aby jeho vyloučení přezkoumala členská schůze. Zaplacené členské příspěvky se při ukončení členství nevracejí. Členství rovněž zaniká úmrtím člena.
 
2.9. Pokud člen pozbyl členství z důvodu neplacení členských příspěvků, může být přijat znovu za člena ČKS až po vyrovnání všech finančních závazků, pro jejichž nesplnění byl člen z ČKS vyloučen.

3. Výbor ČKS. Volby. Sekretariát

3.1. Činnost ČKS řídí volený výbor. Počet volených členů výboru je 13 (včetně předsedy, budoucího a minulého předsedy). Dále jsou členy výboru ex officio předsedové asociací působících v rámci ČKS a šéfredaktor časopisu ČKS. Maximální počet všech členů výboru ČKS může být 21. Členové výboru mají právo účastnit se jednání výboru a hlasovat. Výbor je statutárním orgánem České kardiologické společnosti. V jeho čele je úřadující předseda ČKS, který je statutárním zástupcem ČKS a jedná za ČKS navenek. Funkční období členů výboru je čtyřleté. Každý člen ČKS může být členem výboru nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Po přerušení nejméně na jedno funkční období může být znovu zvolen do výboru. Pokud se v průběhu funkčního období uvolní na dobu delší než jeden rok místo ve výboru ČKS, nebo místo člena kontrolní komise ČKS, nastupuje na uvolněné místo automaticky kandidát, který získal ve volbách do příslušného orgánu ve druhém kole v pořadí nejvyšší počet hlasů. Členem výboru se nemůže stát člen kontrolní komise.

3.2. Spolu s výborem ČKS se ve stejném termínu a stejným způsobem volí tříčlenná kontrolní komise. Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté. Členové kontrolní komise ze svého středu volí předsedu kontrolní komise, který řídí její činnost. Členové kontrolní komise se mohou účastnit schůzí výboru ČKS jako pozorovatelé, jejich hlavní povinností je však dohlížet na řádné hospodaření společnosti a dodržování obecně závazných právních předpisů, těchto stanov a vnitřních předpisů ČKS. O své činnosti podávají nejméně jedenkrát za kalendářní rok písemnou i ústní zprávu výboru a členské schůzi ČKS.
 
3.3. Organizaci a průběh voleb do orgánů ČKS upravuje volební řád, který přijímá Výbor ČKS.
 
3.4. Předseda ČKS
Úřadujícím předsedou ČKS se na první schůzi výboru po skončených volbách nového výboru automaticky stává dosavadní budoucí předseda. Dosavadní úřadující předseda se na další funkční období automaticky stává předsedou minulým. Předseda minulý je zároveň statutárním zástupcem úřadujícího předsedy. Předsedou ČKS může být každý řádný člen zvolen pouze na jedno funkční období. Předseda ČKS jedná jménem spolku navenek, řídí schůze výboru, na výročním sjezdu podává členům informaci o činnosti apod. V urgentních situacích rozhoduje jménem výboru a předkládá svá rozhodnutí výboru co nejdříve k dodatečnému schválení. V mimořádných situacích, kdy úřadující předseda nebo první místopředseda ČKS z vážných důvodů nevykonávají své funkce po dobu delší, než jeden měsíc může výbor ČKS pověřit vedením ČKS či zastupováním předsedy ČKS kohokoli ze členů výboru.

3.5. Na své první schůzi volí nově zvolený výbor ČKS ze svého středu vědeckého sekretáře.  Vědecký sekretář je odpovědný za písemnou agendu, zápisy ze schůzí výboru a z členské schůze, za informace členstvu, za přípravu odborných akcí společnosti, připravuje podklady pro jednání výboru a výročního sjezdu.
 
3.7. Budoucí předseda (předseda elect) ČKS je volen na konci třetího roku funkčního období výboru ČKS ze členů výboru jeho členy. Volba je tajná, dvoukolová. Do druhého kola postupují dva členové výboru s nejvyšším počtem hlasů v prvním kole. Při rovnosti hlasů se volba opakuje, při opakované rovnosti hlasů rozhodne hlas stávajícího předsedy ČKS.
 
3.8. Při hlasování ve výboru rozhoduje prostá většina z přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výborová schůze je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů výboru ČKS, byli-li všichni jeho členové včas informováni o datu a místu schůze. Výslovně se umožňuje hlasování per rollam a to v celém rozsahu působnosti výboru ČKS s výjimkou voleb předsedy, budoucího předsedy, místopředsedů, vědeckého sekretáře a pokladníka. V případě hlasování per rollam určí předseda výboru způsob, jakým bude hlasováno, a to buď ve formě listinné, nebo elektronické. V případě hlasování listinnou formou nesmí být lhůta pro obdržení hlasu kratší než 14 dnů od odeslání výzvy k hlasování, v případě hlasování elektronickou formou nesmí být lhůta pro obdržení hlasu kratší než 7 dnů od odeslání výzvy k hlasování. Platné jsou pouze ty hlasy, které byly ve stanovené lhůtě doručeny na adresu nebo na elektronickou adresu, kterou za účelem hlasování předseda výboru určí. V případě hlasování elektronickou formou jsou platné pouze ty hlasy, které byly odeslány z adresy člena, kterou člen nahlásil výboru.
 
3.9. Šéfredaktor oficiálního odborného časopisu ČKS je členem výboru ČKS z titulu své funkce (ex officio) Funkční období šéfredaktora je čtyřleté, funkci může vykonávat opakovaně bez omezení počtu funkčních období. Na každé čtyřleté období však musí být vždy znovu vybrán či ve své funkci potvrzen novým výborem. Šéfredaktor může být ze své funkce kdykoliv odvolán výborem, a to i bez uvedení důvodu.  
3.10. Administrativu ČKS spravuje sekretariát. O jeho složení a činnosti rozhoduje výbor ČKS. Podrobnější vymezení složení a činnosti sekretariátu upravuje provozní řád.

4. Asociace a pracovní skupiny České kardiologické společnosti

4.1. V ČKS působí asociace a pracovní skupiny (PS), které se zabývají dílčími úseky kardiologie. Asociace se zabývají klíčovými a odborně i organizačně svébytnými podobory kardiologie s vysokým počtem specialistů. Asociace ani PS nemají vlastní právní subjektivitu. Asociace a PS vznikají z iniciativy členů ČKS, kteří předkládají program Asociace nebo PS výboru ČKS. Ten rozhoduje o jejich vzniku a určuje způsob vzájemné komunikace. Sloučení jednotlivých PS nebo jejich rozdělení je možné jen se souhlasem výboru ČKS a nadpoloviční většiny všech členů výborů příslušných PS. Asociace a PS pořádají sympozia i jiná pracovní setkání a výsledky své činnosti prezentují na odborných akcích ČKS. Asociace a PS publikují v oficiálním časopise ČKS.

4.2. Členem asociace a PS se může stát pouze člen ČKS.
 
4.3.  Úřadující předseda každé PS má právo se účastnit schůzí výboru ČKS bez práva hlasování. Předseda PS není oprávněn ČKS jakkoli zavazovat. Ve věcech odborných nemůže vystupovat za ČKS, ale výhradně za jím vedenou pracovní skupinu. Fungování PS upravuje provozní řád ČKS.

4.4. Veškeré finanční hospodaření pracovních skupin a asociací se uskutečňuje účetní cestou ČKS.
 
4.5. Asociace nemají vlastní právní subjektivitu. Úřadující předseda každé Asociace se stává automaticky členem výboru ČKS s právem hlasování. Předseda Asociace není oprávněn ČKS jakkoli zavazovat. Ve věcech odborných nemůže vystupovat za ČKS, ale výhradně za jím vedenou Asociaci. Podnět ke vzniku Asociací dávají jednotlivé pracovní skupiny. Fungování Asociací upravuje provozní řád Asociací.

5. Členská schůze

5.1. Nejvyšším orgánem ČKS je její členská schůze. Členská schůze se koná vždy během výročního sjezdu. Během členské schůze informuje výbor ČKS o činnosti společnosti v uplynulém roce a o jejím finančním hospodaření. Kontrolní komise ČKS podává při této příležitosti zprávu o kontrole hospodaření společnosti. Během členské schůze podávají také předsedové PS a asociací společnosti zprávy o činnosti v uplynulém roce. Tyto zprávy mohou být součástí souhrnné zprávy o činnosti společnosti, kterou předkládá výbor ČKS. Výbor ČKS může svolat mimořádnou členskou schůzi též na termín Českých kardiologických dnů, ev. ve zcela výjimečné situaci i na jakýkoli jiný termín. Termín a místo konání členské schůze musí být oznámen členům na webových stránkách ČKS a/nebo v programu výročního sjezdu ČKS či Českých kardiologických dnů nejméně 30 dnů předem. Výbor ČKS je rovněž povinen svolat členskou schůzi z podnětu nejméně jedné třetiny všech členů ČKS nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li výbor zasedání členské schůze do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady ČKS sám.

5.2. Členské schůze se mohou účastnit všichni členové ČKS.
 
5.3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů ČKS. V případě, že se nadpoloviční většina nesejde, je povinností výboru svolat náhradní zasedání členské schůze, na níž se už přítomnost nadpoloviční většiny všech členů nevyžaduje, a rozhodnutí jsou přijata, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. S ohledem na skutečnost, že naprostá většina členů ČKS se schází pouze jednou ročně v průběhu sjezdu ČKS, je možné svolat obě členské schůze (řádnou a náhradní) na stejný termín s tím, že mezi nimi musí být časový odstup nejméně 4 hodin. Termín členské schůze musí být členům oznámen nejméně 1 měsíc předem. Členská schůze může jednat a rozhodovat o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu ČKS, a to zejména o následujících otázkách: schválení výroční zprávy výboru ČKS, schválení zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok, schválení revizní zprávy, změny stanov ČKS, ev. o dalších bodech předložených výborem. Pokud členská schůze neschválí změnu stanov, zůstává v platnosti stávající znění. Pokud členská schůze neschválí výroční zprávu výboru a/nebo výroční zprávu o hospodaření, musí na téže členské schůzi být odhlasováno konkrétní opatření směřující k nápravě.
 
5.4. Za pořízení zápisu a prezenčních listin z členské schůze odpovídá vedoucí sekretariátu ČKS, správnost zápisu a prezenčních listin potvrdí po členské schůzi svými podpisy úřadující předseda a nejméně dva další členové výboru.

6. Činnost České kardiologické společnosti

6.1. ČKS má za cíle zvyšovat úroveň kardiologie v České republice podle nejnovějších poznatků a výsledků výzkumu a trvale zlepšovat péči o nemocné s kardiovaskulárními onemocněními v ČR.

6.2. Odborná činnost ČKS se dělí na činnost hlavní a činnost vedlejší. Mezi činnosti hlavní patří výroční sjezd ČKS, České kardiologické dny, grantová činnost. Mezi vedlejší činnosti patří organizace akcí PS /Asociací, vydávání časopisu Cor et Vasa, registry ESC a další. 
 
6.3. Těchto cílů se ČKS snaží dosáhnout následujícími způsoby: 
6.3.1. Podporou výzkumu v oblasti kardiovaskulárních onemocnění
6.3.2. Trvalým postgraduálním vzděláváním kardiologů, dětských kardiologů, lékařů jiných odborností a nelékařských zdravotnických pracovníků, činných v oblasti prevence, diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění.
6.3.3. Organizačně-metodickou činností v oblasti kardiologie a dětské kardiologie.
6.3.4. Komunikací s plátci zdravotní péče o odborných aspektech úhrady výkonů, zdravotnických materiálů a prostředků.

6.4. Konkrétní prostředky k realizaci cílů ČKS jsou následující:
6.4.1. Pořádání výročního sjezdu ČKS.
6.4.2. Pořádání akcí PS Kardio 35 pro prezentaci výsledků výzkumu mladých kardiologů do 35 let věku.
6.4.3. Pořádání Českých kardiologických dnů.
6.4.4. Pořádání dalších odborných akcí, které jsou stanoveny výborem společnosti nebo výbory pracovních skupin.
6.4.5. Vydávání odborného kardiologického časopisu Cor et Vasa s informační přílohou Kardio.
6.4.6. Spolupráce s Evropskou kardiologickou společností a ostatními národními společnostmi.
6.4.7. Pořádání sjezdů, sympozií a seminářů asociací a PS.
6.4.8. Spoluúčast a podpora organizace postgraduálně vzdělávacích akcích jiných odborných lékařských společností a mezinárodních sympozií a kongresů, které jsou zaměřeny na kardiovaskulární onemocnění.
6.4.9. Poskytování finančních příspěvků formou výzkumných grantů ČKS mladým kardiologům (do 35 let věku) pro kardiovaskulární výzkum v ČR i v zahraničí.
6.4.10. Podpora aktivní účasti (přednáška) mladých kardiologů na vyjmenovaných (seznam těchto akcí určuje výbor ČKS) mezinárodních akcích.
6.4.11. Vypracování, publikace a implementace "Doporučených postupů ČKS" pro diagnostiku a léčbu nejčastějších a/nebo nejzávažnějších kardiovaskulárních onemocnění a jejich pravidelná inovace v souladu s nově publikovanými dokumenty ESC.
6.4.12. Vypracování koncepce rozvoje kardiologie v ČR (tzv. Národní kardiovaskulární program) a jeho aktualizace podle potřeby.
6.4.13. Spolupráce s orgány veřejné správy, zdravotními pojišťovnami, Českou lékařskou komorou a ostatními odbornými lékařskými společnostmi. Pro tyto orgány a subjekty poskytuje ČKS poradenskou a expertní činnost.

6.5. Výbor ČKS nechá provést vždy nezávislý odborný audit hospodaření za předchozí rok.

7. Hospodaření České kardiologické společnosti

7.1. ČKS jako samostatná právnická osoba je způsobilá nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech. Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, které jsou využity pro financování hlavní činnosti ČKS. ČKS určuje podmínky členství, výši členských příspěvků a podmínky finančního hospodaření. Způsob hospodaření s finančními prostředky navrhuje v souladu s platnými předpisy výbor ČKS a schvaluje jej členská schůze ČKS.

7.2. Za účelné hospodaření odpovídá pokladník společnosti v souladu s platnými předpisy.
 
7.3. ČKS může se souhlasem členů poskytovat jiným odborným společnostem finanční prostředky na úhradu některých výdajů těchto společností (např. podpora pořádání akcí mezioborového charakteru se vztahem ke kardiologii apod.). Využití těchto prostředků bude výbor kontrolovat a informovat o něm členstvo.
 
7.4. Veškeré hospodaření ČKS je kontrolováno členy kontrolní komise ČKS, kteří o své činnosti pravidelně informují členstvo v průběhu členské schůze.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto Stanovy vstoupí v platnost dnem jejich schválení členskou schůzí ČKS. Současně zanikne platnost dosavadních Stanov.

8.2. Změnu znění Stanov může navrhnout výbor ČKS nebo petičním způsobem skupina nejméně 100 členů ČKS. Změnu je nutno písemně navrhnout výboru ČKS nejpozději 3 měsíce před konáním výročního sjezdu. Výbor ČKS je povinen změny navržené skupinou 100 členů neprodleně projednat a buď je doporučit členské schůzi ke schválení, nebo je členské schůzi předložit s vysvětlením, proč je výbor nedoporučuje schválit. Výbor ČKS sám navrhuje změny stanov kdykoli před konáním sjezdu. Navrhované změny projedná členská schůze a hlasuje o nich za podmínek uvedených v bodě 5.3 těchto stanov. Změny stanov nabývají platnosti a účinnosti jejich přijetím členskou schůzí.
 
8.3. ČKS zaniká způsoby uvedenými v zákoně nebo rozhodnutím dvoutřetinové většiny členů přítomných na usnášeníschopné členské schůzi poté, co předtím byli o návrhu na zrušení společnosti v předstihu informováni všichni členové. Všichni členové ČKS jsou v takovém případě právně odpovědni za náležité vypořádání všech finančních a jiných závazků ČKS.

8.4. ČKS vede seznam svých členů. O zápisech a výmazech v seznamu členů rozhoduje Výbor. Seznam členů nebude zpřístupněn. O případném zpřístupnění může rozhodnout Výbor.

V Brně dne 15.5.2016,

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, FACC, MBA
předseda ČKS 2015 -2019

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost