Etický kodex České kardiologické společnosti

Všichni členové České kardiologické společnosti jsou povinni se řídit zákony České republiky a Stavovským předpisem č. 10 – Etickým kodexem České lékařské komory.

 

A) Konflikt zájmů

Konfliktem zájmu se rozumí takové jednání, pracovní či smluvní vztah člena ČKS, které ohrožuje důvěru v jeho nestrannost nebo při němž člen ČKS může zneužít nebo zneužil svého postavení k získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo jinou fyzickou či právnickou osobu.

V případě lékařů se nejčastěji jedná o smluvní či pracovně-právní vztahy se subjekty z oblasti farmaceutického průmyslu, dodavatelů a výrobců zdravotnické či diagnostické techniky. Za určitých okolností může konflikt zájmů představovat i smluvní či pracovně-právní vztah s jinou zdravotnickou, výzkumnou, charitativní či vzdělávací institucí včetně zdravotních pojišťoven a kongresových agentur.

Všichni členové ČKS jsou povinni identifikovat a deklarovat potenciální konflikty zájmů vyplývající z jejich spolupráce s jinými subjekty (viz výše).

Deklarace konfliktu zájmů se řídí následujícími pravidly:

·        Všichni členové výboru ČKS a předsedové pracovních skupin a asociací jsou povinni jedenkrát ročně (vždy do 31. ledna) poskytnout předsedovi ČKS písemný přehled svých konfliktů zájmů. Tento dokument bude archivován sekretariátem ČKS pro případ sporu o nestrannost členů výboru ČKS ve vztahu k jiným subjektům a nebude veřejně přístupný.

·        Uvedení potenciálních konfliktů zájmů se provádí prostým výčtem subjektů a činností, které daný člen s jinou organizací konal, měl, nebo má nasmlouvány v průběhu posledního roku (např. jméno firmy – přednášková činnost, konzultace, grantová podpora, úhrada cestovních výloh, atd.). Deklarace konfliktů zájmů neobsahuje údaj o objemu případného finančního plnění, které z něj vyplynulo.

·        Na všech akcích pořádaných ČKS musí být deklarace potenciálních konfliktů zájmů jednoznačně uvedena na začátku každého veřejně předneseného sdělení, a to formou diapozitivu promítnutého bezprostředně za názvem sdělení. (Diapozitiv musí být promítnut po dobu dostatečně dlouhou, aby mohl být posluchači přečten.) Vždy je uváděn pouze konflikt zájmů se vztahem k danému tématu.

·        Na všech akcích pořádaných ČKS se systémem elektronického zadávání abstrakt sdělení do redakčního systému sjezdu je povinností každého člena vyplnit správně a úplně příslušný oddíl týkající se konfliktu zájmů.

·        Při vypracování jakýchkoli posudků, hodnocení nebo doporučení (včetně doporučení ESC, která ČKS přebírá), musí být konflikt zájmů uveden písemně.

·        Rovněž ve všech tiskových materiálech ČKS, publikacích ČKS a v časopise Cor et Vasa jsou autoři povinni deklarovat potenciální konflikt zájmů ve vztahu k danému tématu.

 

B) Ustanovení etického kodexu platná pro členy výborů ČKS

Další ustanovení etického kodexu se vztahují specificky na všechny členy výboru České kardiologické společnosti a na předsedy výborů pracovních skupin a asociací:

1) Členové ČKS mohou vykonávat funkci členů výboru ČKS a předsedů výborů asociací a pracovních skupin jen za následujících podmínek:

·        nejsou zaměstnanci v trvalém pracovním poměru výkonných státních orgánů, které rozhodují o chodu a financování zdravotnictví (výjimku tvoří práce pro grantové agentury zřizované státem),

·        nejsou zaměstnanci v trvalém pracovním poměru nebo podílníky zdravotních pojišťoven, které využívají prostředků veřejného zdravotního pojištění,

·        nejsou zaměstnanci v trvalém pracovním poměru, vlastníky nebo podílníky farmaceutických firem, jejichž výrobky jsou hrazeny z prostředků veřejné zdravotní péče (nevztahuje se pouze na pracovní skupinu technických profesí)

·        nejsou zaměstnanci v trvalém pracovním poměru, vlastníky nebo podílníky firem, které vyrábí nebo distribuují výrobky hrazené z prostředků veřejné zdravotní péče nebo výrobky hrazené z výnosů z této péče (zdravotnický materiál, léčebné a diagnostické přístroje atd.). (nevztahuje se pouze na pracovní skupinu technických profesí)

Před přijetím funkce ve výboru stvrzují všichni jeho noví i stávající členové čestným prohlášením, že tyto podmínky splňují.

Pokud v průběhu výkonu funkce člena výboru nastane změna stavu v bodě B1, je tento povinen to deklarovat a na funkci rezignovat.

 

2) Při rozhodování ve výborech se členové ČKS řídí následujícími principy:

·        při rozhodování souvisejícím s přidělováním zdrojů z prostředků veřejného zdravotnictví se řídí principem rovného a rovnoměrného přístupu nemocných a poskytovatelů zdravotní péče k nim,

·        při posuzování žádostí o odborná stanoviska ze strany státních institucí (Státní ústav pro kontrolu léčiv, ministerstva) a zdravotních pojišťoven se řídí svými odbornými znalostmi a rozhodují podle svého odborného a nestranného uvážení,

·        v případě nastalého nebo zásadního potenciálního konfliktu zájmů se posuzování žádostí o odborná stanoviska (včetně hlasování o nich) neúčastní,

·        v případě nevýznamného potenciálního konfliktu zájmů jej ve vypracovaných posudcích, stanoviscích a doporučeních jasně deklarují.

C) Veřejná vystoupení

Veřejná vystoupení členů výboru ČKS a předsedů pracovních skupin a asociací nesmí za žádných okolností poškozovat dobré jméno společnosti.

 

D) Pořádání odborných akcí

1.      Odborné akce pořádané přímo ČKS nebo pod její záštitou (případně pod záštitou jejích pracovních skupin a asociací) musí respektovat následující pravidla:

2.      Akce nesmí být pořádány v prostředí, které zavdává jakékoli pochybnosti, že primárním cílem je především odborný program. Pořadatelé se musí vyhnout turisticky atraktivním lokalitám v období vrcholné sezóny a organizaci programu, která upřednostňuje volnočasové aktivity. Ubytování účastníků hrazené z prostředků ČKS nesmí být na nepřiměřeně vysoké úrovni.

3.      Sponzoři akce musí být veřejně deklarováni a uvedeni v elektronicky nebo tiskem zveřejněném programu.

4.      Veškerá sponzorovaná vystoupení (bez ohledu na to, zda sponzor věnuje prostředky organizátorům nebo přímo řečníkům) musí být deklarována a skutečnost, že jde o sponzorované sdělení, musí být vyznačena v programu akce.

5.      Je nepřípustné, aby v průběhu akcí pořádaných ČKS a jejími pracovními skupinami či asociacemi docházelo k propagaci jakýchkoli produktů, které jsou v rozporu s primárními cíli ČKS nebo které by mohly poškozovat její dobré jméno (např. tabákové výrobky, alkohol, neověřené doplňky stravy a léčebné prostředky).

6.      Ve veškerých prostorách vymezených pro akce pořádané ČKS a pod její záštitou je zakázáno kouřit.

7.      Akce pracovních skupin a asociací organizované nezávislými agenturami mohou nést logo nebo jméno ČKS jen po projednání a se souhlasem výboru ČKS. Podmínkou udělení záštity je podepsání písemné bilaterální smlouvy mezi ČKS a organizační agenturou, v níž se tato písemně zaváže k respektování etického kodexu ČKS.

8.      Za respektování principů ustanovení bodu D) etického kodexu ČKS odpovídá předseda organizačního a programového výboru dané akce. Případné porušení pravidel je řešeno ustanoveními bodu E.

 

E) Sankce vyplývající z porušení etického kodexu

1.      O sankcích vyplývajících z porušení etického kodexu ČLK a ČKS rozhoduje výbor ČKS na neveřejném zasedání. Rozhodnutí jsou přijímána prostou nadpoloviční většinou hlasů přítomných. Hlasování jsou tajná. V případě rovnosti hlasů se má za to, že navrhované rozhodnutí bylo přijato.

2.      V případě porušení etického kodexu České lékařské komory nebo České kardiologické společnosti jsou členové ČKS povinni takovéto konání oznámit Výboru společnosti. Výbor ČKS může zahájit řízení o vyloučení člena ČKS i bez návrhu, pokud se dozví o skutečnostech, které nasvědčují tomu, že se člen ČKS mohl dopustit porušení Etického kodexu ČLK nebo Etického kodexu ČKS. Prohřešky proti těmto ustanovením projedná výbor ČKS na neveřejném zasedání. V případě závažného porušení etického kodex ČLK nebo ČKS může Výbor ČKS rozhodnout o vyloučení z řad ČKS, v případě porušení Etického kodexu ČLK je pak povinen podat oznámení příslušnému orgánu ČLK. Člen, jehož vyloučení z ČKS je navrhováno, má právo se před jednáním Výboru seznámit s návrhem na vyloučení, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu, a to nejméně ve lhůtě 15 dnů před jednáním Výboru, který má o jeho vyloučení rozhodovat.

3.      Rozhodnutí o vyloučení z ČKS oznámí písemně/emailem Výbor vyloučenému členovi. Tento má právo do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení podat písemný návrh na přezkoumání rozhodnutí o vyloučení Revizní komisi ČKS. Revizní komise ČKS přezkoumá rozhodnutí o vyloučení nejpozději do 90 dnů od doručení návrhu na přezkoumání rozhodnutí. Revizní komise může rozhodnutí o vyloučení zrušit nebo potvrdit. O svém rozhodnutí písemně/emailem informuje člena ČKS, který podal návrh na přezkoumání rozhodnutí o vyloučení. V případě, že revizní komise rozhodnutí o vyloučení člena ČKS zruší, je výbor povinen rozhodnout znovu o návrhu na vyloučení člena ČKS; ustanovení o řízení před výborem ČKS se použijí analogicky.

4.      V případě zamlčení nebo záměrného zkreslení skutečností, které zakládají důvod pro nemožnost výkonu člena výboru ČKS či předsedy pracovních skupin či asociací, má výbor ČKS právo na neveřejném mimořádném zasedání takového člena zbavit funkce, případně vyloučit z řad ČKS.

5.      V případě nedodržení povinné deklarace konfliktu zájmů ve veřejných sděleních v rámci akcí pořádaných ČKS má ČKS právo autorovi odmítnout možnost vystoupení, a to buď v rámci dané konkrétní akce, nebo trvale. Totéž platí pro případ jakéhokoli zlehčování významu deklarace konfliktu zájmů. Rozhodnutí o neumožnění vystoupení v důsledku nedodržení principu deklarace konfliktu zájmů může přijmout předseda organizačního nebo programového výboru dané akce. O trvalém zákazu rozhoduje výbor ČKS podle principů uvedených v bodě C1.

 

F) Platnost kodexu

1.      Ustanovení týkající se konfliktu zájmů vstupují v platnost přijetím tohoto kodexu výborem ČKS, 20.října 2015.

2.      Ustanovení etického kodexu, která se týkají členů výboru a předsedů pracovních skupin či asociací uvedená v bodě B1, vstupují v platnost počínaje volebním obdobím výboru, pracovní skupiny či asociace od, které následuje po přijetí tohoto kodexu.

3.      Ustanovení etického kodexu týkající se pořádání akcí ČKS a akcí konaných pod její záštitou či pod záštitou jejích pracovních skupin a asociací uvedená v bodě D vstupují v platnost přijetím tohoto kodexu výborem ČKS, tj. 20. října 2015.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost