Den českého srdce v Londýně

  31. 10. 2018

Na Velvyslanectví České republiky v Londýně se 25. října 2018 uskutečnila odborně-společenská konference „Czech Heart Day – Den českého srdce“, jejímž cílem bylo představit úspěchy české medicíny a kardiologie britskému publiku a ocenitosobnosti, které nastavily základní historické parametry česko-britské spolupráce v tomto oboru.

Když se před dvěma lety v rámci standardního střídání diplomatů v zahraničí obměnil tým velvyslanectví České republiky v Londýně, položili jsme si otázku, co je esencí dnešních česko-britských bilaterálních vztahů, kde a jak si můžeme být užiteční a jak se můžeme navzájem obohatit – jednoznačnou odpověď jsme všaknenalezli.Je nicméně jisté, že poté, coSpojené královstvívystoupí z Evropské unie, budou bilaterální prvky spolupráce hrát ještě výraznější roli než dřív. Odhlédneme-li od řady asymetrií, které se nutně do vzájemného vztahu musejí promítat, pak zjišťujme, že Česká republika je pro Spojené království zajímavá zejména tam, kde nabízí jedinečnost, vysokou kvalitu a příležitosti, k nimž je na britské půdě složitější přístup. Jednou z hlavních ambicí Velvyslanectvíje protopředstavit Českou republiku jako přitažlivou destinaci a zajímavého partnera, který má co nabídnout.

Konkrétní symboly, které jsou pro bilaterální relaci podstatné, a na jejichž základě je možné vzájemné vztahy budovat a rozvíjet,byly v letošním roce více než kdy jindy středobodem našeho zájmu. Byly jimi oslavy celé řady významných výročí roku 2018, které nám poskytly vhodnou platformu k organizaci tzv. Českého týdne v Londýně, nebývalé přehlídky úspěchů českého inženýrství, vrcholů českého umění a vědy, která nám umožnila prezentovat naši zemi v novém, neotřelém pojetí.

Základním stavebním kamenem tohoto programu byla konference „Den českého srdce“, jejímž smyslem bylo diskutovat nejnovější zkušenosti,  úspěchy, probíhající spolupráci a vize budoucnosti v oblasti kardiologie. Klíčem k úspěchu této události, jejíž příprava trvala téměř rok, bylo v první řadě navázat spolupráci s odborníky, kteří jsouochotni česko-britské vztahy v tomto oboru dále rozvíjeta kteří se velmi dobře vyznají v britském i českém zdravotnickém prostředí.

Velvyslanec Libor Sečka ve své úvodní zdravici na konferenci mimo jiné uvedl:

„Když jsem v první polovině roku 2016 nastoupil do svého úřadu a začal hledat průsečíky společných česko-britských zájmů, byl jsem příjemně překvapen, jak dobré pověsti se ve Spojeném království česká medicína v čele s kardiologií těší. Na mnoha úrovních se potvrzovalo, že čeští lékaři v tomto oboru patří k absolutní špičce a ve spolupráci se svými britskými kolegy odvádějí fantastickou práci v celé řadě zemí.

Přibližně ve stejné době jsem se setkal s prof. Janem Markem z londýnské Great Ormond Street Hospital, který českou elitu oboru kardiologie bezesporu zosobňuje a kterého nyní považuji za svého blízkého přítele. Z řady společných diskuzí se zrodil nápad přispět k oslavám významných výročí, které si Česká republika v roce 2018 připomíná, právě oslavou takových oborů lidské činnosti, ve kterých jsme jedineční a kde si navzájem můžeme být užiteční. Byl to právě prof. Marek, který se se zcela zásadní měrou zasloužil o vznik celkového konceptu dnešního programu a který se od té doby stal jeho duší.

Jádrem odborného programu konference byly prezentace šesti párů lékařů (vždy jeden z České republiky a jeho partner ze Spojeného království), které se zaměřily na česko-britskou spolupráci ve vybrané oblasti kardiologie. Tyto společné cross-talk přednášky zahrnovaly jak společnou spolupráci v klinické oblasti kardiologie a společné účasti na vědeckých projektech tak společenský život v odborné mezinárodní komunitě. Program moderovala paní Anežka Gombošová, sama narozena s vrozenou srdeční vadou a v sedmi letech operovaná v pražském Dětském kardiocentru. Jan Marek a Andrew Taylor hovořili o historii a současné vzájemné bohaté spolupráci v oblasti dětské a prenatální kardiologie mezi Dětským kardiocentrem FN Motol a Great Ormond Street Hospital for Children v Londýně, Jan Janoušek a Eric Rosenthal prezentovali výsledky dlouhodobé spolupráce v dětské arytmologii, Aleš Linhart a Perry Elliott sdíleli bohaté vědecké zkušenosti z oblasti výzkumu kardiomyopatií, Renata Cifková and Kornelia Kotseva seznámili posluchače se současnou situací v oblasti prevence ischemické srdeční choroby v České republice, Velké Británii a v Evropě. Závěrečná sdělění byla prezentovaná Josefem Kautznerem a Sabine Ernstovou z oblasti intervenční arytmologie a poslední přednášky Jana Kováče a Martina Matese o intervenční kardiologii byly věnoványpředevším implementaci úspěšného českého programu léčby akutního infarktu myokardu v oblasti východní Anglie.

Symbolický vrchol konference pak představovalo předání speciálního ocenění vybraným osobnostem, které jsou považovány za průkopníky řady revolučních metod oboru kardiologie, a zároveň nastavily základní historické parametry česko-britské spolupráce.Ocenění přvzali Milan Šamánek a Jaroslav Stark za českou stranu, za britskou potom Jane Somervillová a Robert Anderson. Celý program byl zastřešen Českou kardiologickou společností v čele s v čele s profesorem Milošem Táborským, který se konference také zúčastnil a který při schůzce s velvyslancem L.Sečkou a profesorem J.Marek inicioval založení česko-britské společnosti pro vědu a výuku v oblasti kardiologie. 

Mezi přibližně osmdesáti účastníky konference byli jak zástupci britských odborných společností (např. British Heart Foundation, Society for Cardiothoracic Surgery), tak čeští lékaři a konzultanti působící ve Spojeném království, nebo zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky (např. odborný náměstek ministra zdravotnictví pan Radek Policar) a zástupci českých i britských firem zabývající se výrobou zdravotnické techniky.

Na konferenci v odpoledních hodinách navázal obchodní seminář "Czech Medical Devices Day", v jehož rámci deset českých firem představilo britským partnerům své inovativní produkty a jednalo o další spolupráci v kontextu brexitu. Jednalo se o největší prezentaci české zdravotnické techniky ve Spojeném království za několik posledních let.

Celodenní program uzavřel velvyslanec Sečka ve své rezidenci v severním Londýně, kde pro všechny účastníky konference a další vybrané osobnosti uspořádal slavnostní večeři, na které všem ještě jednou poděkoval za jejich obětavou práci a nasazení a vyjádřil přesvědčení, že se i díky živé česko-britské spolupráci v oblasti zdravotnictví v čele s kardiologií, budou vztahy mezi našimi zeměmi vyvíjet příznivým směrem. 

Ing. Ondřej Hovádek MIM
III. tajemník Velvyslanectví České republiky v Londýně

Fotogalerie z akce "Den českého srdce v Londýně" která se konala 25. října na české ambasádě v Londýně.

mg-6749-1.jpg
mg-6759-1.jpg
mg-6799-1.jpg
mg-6851-1.jpg
mg-6862-1.jpg
mg-6867-1.jpg
mg-6875-1.jpg
mg-6903-1.jpg
mg-6927-1.jpg
mg-6949-1.jpg
mg-6984-1.jpg
mg-7009-1.jpg
mg-7018-1.jpg
mg-7098-1.jpg
mg-7122-1.jpg
mg-7154-1.jpg
mg-7336-1.jpg
mg-7437-1.jpg
mg-7463-1.jpg
mg-7471-1.jpg

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost