Zápis ze schůze platformy Ženy v kardiologii

  27. 6. 2018

Schůze Nukleu platformy Ženy v kardiologii 6.5.2018 při výročním sjezdu ČKS

Přítomny: prof.Špinarová, prof.Cífková, prof.Moťovská, prof. Sovová, doc. Lábrová, dr. Skalická, dr. Lorencová, dr. Špinarová,dr. Gánovská
Omluveni: dr. Šedivá

1. prof.Špinarová přivítala přítomné a představila významného hosta: prof. Barabaru Casadei, prezidentku elect ESC, která měla úvodní slovo o situaci žen v kardiologii v rámci Evropy a o možnostech ESC tento program podpořit

2. Hlavním tématem byla diskuze, která by definovala  směřování a činnost platformy Ženy v kardiologii.

- platforma by měla zůstat diskuzním fórem a partnerem platformy Women in Cardiology ESC, neměla by se transformovat v další pracovní skupinu ČKS

- zaměření by mělo být nikoliv na problematiku kardiovaskulárních onemocnění u žen ( zde je místo pro platformu Kardiologie a gynekologie), ale zaměřit se na uplatnění a pomoc ženám kardioložkám

3. Možnosti pomoci platformy při řešení následujících bodů

- podpora pokračování vědecké a publikační  činnosti i na MD a RD, na sjezdu ČKS  navrhnout blok, kde by prezentovaly ženy-lékařsky svoje výsledky nebo kazuistiky podobně jako jsou bloky třeba pro mladé kardiology. Dává to určitou výhodu v možnosti přijetí práce k prezentaci a tím splnění publikační aktivity,

- posunutí věku pro udělování grantů z 35 na 40 let pro ženy a to jak v ČKS, tak u ESC

- zjednodušení  možnosti vycestovat na kongresy ESC s dítětem

- dětský koutek s dozorem na ČKS sjezdu podobně jako je na sjezdu ESC

- odpuštění registračních poplatků na kongresech pro lékařky na MD či RD

- spolupráce platformy s PS K35

- nabídnout možnost konzultace výzkumných projektů, Ph.D. prací

-  usnadňovat návrat po mateřské a rodičovské dovolené; mohl by být zaslán i oficiální dopis přednostům kardiologických pracovišť, aby umožňovali zkrácené úvazky event. výzkumnou činnost (publikace, analýza dat) z domova; tento dopis by měl ideálně podepsat předseda ČKS
šířit povědomí o možnosti kratších úvazků pro ženy či v jinou časovou dobu 16-20h

- stáže s kratší dobou trvání - zaměření na ženy na mateřské či po ní. Pokud jsou někdy nabízeny stáže do zahraničí, většinou to bývají několikaměsíční programy. V některých oborech by bylo jistě možné udělat stáž kratší, s následným vedením/mentorováním daným pracovištěm na dálku (možnost se poradit s nálezem etc.)
Zde by mohla pomoci ESC - kontakt s pracovišti, která by byla ochotná participovat. Zůstává otázka financí - granty od ČKS? ESC?

 - E-learning. Pomoci udržet či prohloubit znalosti během mateřské je možné také pomocí kurzů na internetu, nabídka je široká, mnoho jich je pod záštitou ESC, jsou kvalitní. Ale často nejsou volně přístupné,  zařídit  nižší ceny nebo volný přístup ( formou grantu ČKS?)

- podpora lékařek v průběhu MD a RD v účasti na studiích

- náměty pro činnost platformy budou umístěny na webové stránky ČKS

4. Spolupráce s platformou Women in Cardiology ESC

Účast na schůzi platformy Women in Cardiology na ESC v Mnichově v srpnu 2018. Prof. Špinarová bude informovat o vzniku a námětech činnosti platformy Ženy v kardiologii při ČKS prof. Casadei, prof. Badimon a prof Linde, které jsou za tyto aktivity určeny v rámci ESC.

Oslovení evropských struktur na možnost podpory národní platformy a pomoc při organizaci stáží.

Prof.MUDr Lenka Špinarová,PhD
koordinátorka platformy Ženy v kardiologii

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost