Expertní skupina vrozených srdečních vad

  24. 3. 2017

Zápis ze zasedání  Expertní komise (EK) pro vrozené srdeční vady (VSV) v dospělosti 23.2.2017, Hradec Králové

zúčastnili se: MUDr. Antonová, MUDr. Jičínská,  MUDr. Pokorná, doc. MUDr. Rubáčková Popelová, MUDr. Timko (zástup prim. Skalského), MUDr. Zatočil, MUDr. Žáková

 1. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první schůzku a vzhledem k tomu, že nebylo zastoupeno Dětské Kardiocentrum z FN Motol Praha, byly zatím položeny jen podněty k další činnosti.  Další schůzka bude naplánována během sjezdu ČKS v Brně, program schůzky bude průběžně diskutován a připravován.
   
 2. Pro lepší akceschopnost skupiny budou členům EK rozeslány telefonické a e-mailové kontakty na všechny členy. Zajistí MUDr. Zatočil.
   
 3. Guidelines.

EK se po diskusi shodla na tom, že nebude překládat v plné ani zkrácené verzi text guidelines ESC pro dospělé s VSV z roku 2010 ani nebude vytvářet vlastní guidelines. EK zajistí zkrácený překlad nové verze guidelines ESC s publikací textu v Cor et Vasa dle doporučení ČKS. Vznik nových guidelines ESC lze očekávat do 2-3 let. K rozšíření znalostí o VSV u dospělých lze použít v češtině kapitolu č. 40: „ VSV v dospělosti“ autorů Rubáčková Popelová a spol. v e-kardiologii prof. Táborského a text stávajících guidelines ESC v anglickém jazyce.

 1. Vztah EK k PS Chlopenní a vrozené srdeční vady
  Na schůzi výboru PS Chlopenní a vrozené srdeční vady byl diskutován účel a statut EK. Dle sdělení doc. Rubáčkové Popelové jako členky výboru PS i EK by EK měla koordinovat činnost specializovaných center pro VSV v dospělosti a vytvářet vzdělávací a výzkumné programy. Výbor podpořil existenci EK, optimálně v rámci PS. Člen EK by měl být přítomen zasedání výboru PS, pokud nebude zvolen přímo členem výboru.
   
 2. Edukační akce jednotlivých center pro VSV by měly probíhat koordinovaně, případně společně, bude dále upřesněno. Bloky týkající se VSV budou i nadále součástí programu akcí PS chlopenní a vrozené srdeční vady (výroční sympózium a sjezd ČKS v Brně).
   
 3. Bylo navrženo s vedením jednotlivých pracovišť probrat návrh na kategorizaci výkonů u VSV, které které centrum bude schopno poskytovat.
   
 4. V rámci schůzky proběhla pouze diskuze  s návrhem vynětí problematiky defektů síňového septa a aortálních vad  z programu expertní komise a ponechat jejich řešení ve všech spádových kardiocentrech ( = Centrech vysoce specializované kardiovaskulární péče).    Jednoznačný závěr, že tyto vady budou vyňaty z programu  komise a řešeny ve všech  Centrech vysoce specializované kardiovaskulární péče, však v rámci schůzky expertní komise nezazněl .  
   
 5. Tento zápis bude rozeslán všem členům EK ke schválení, zajistí MUDr. Zatočil. Po schválení bude zápis zaslán prof. Táborskému a na sekretariát ČKS (zajistí MUDr. Zatočil) a členům výboru PS CHVSV (zajistí dr. Rubáčková Popelová).

27.2.2017
doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová
MUDr. Tomáš Zatočil

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost